KONKURS COSPLAY

FORMULARZ DLA UCZESTNIKÓW

DODATKOWY KONKURS: GŁOS LUDU

Masz fajny COSPLAY, a nie bierzesz udziału w oficjalnym konkursie ? I tak możesz zgarnąć nagrody 😉
Każdy przy wejściu otrzymuje dwa losy, które może przekazać dowolnemu cosplay`erowi podczas eventu – cosplay z największą ilością losów wygrywa 🙂
Losy należy dostarczyć do 17:00 do obsługi przy scenie.
Wyniki będą ogłaszane razem z wynikami gali cosplay około 18:00.

REGULAMIN:

REGULAMIN KONKURSU
FUN FEST Cosplay Show 2020

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Konkurs FUN FEST Cosplay Show 2020 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym
Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań FUN FEST 2020 (zwanego dalej
Wydarzeniem), które odbywa się na terenie Kinepolis w Poznaniu.
§2
Regulamin Konkursu jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki
uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
§3
Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone
Regulaminem.

ORGANIZATOR
§4
Organizatorem Konkursu są Fun Fabryka i Kinepolis Poznań.

OBSZAR I CZAS TRWANIA
§5
Konkurs obejmuje swym obszarem teren Kinepolis Poznań.
§6
Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane do 16 lutego 2020 roku, a Finał Konkursu
odbędzie się 22 lutego 2020 r. o godz. 18:00 na Scenie Głównej.
§7
Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięć godzinowych finału Konkursu, jeśli problemy
techniczne lub przesunięcia innych punktów programu Wydarzenia uniemożliwią przeprowadzenia
finału Konkursu w ustalonej Regulaminem godzinie.

UCZESTNICY KONKURSU
§8
Konkurs Cosplay jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, przebierają się w nie i
odgrywają wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać się w postaci z gier
komputerowych, konsolowych lub mobilnych. Do konkursu dopuszczone zostaną również stroje
prezentujące oryginalne pomysły na stroje postaci, pod warunkiem, że Uczestnik w zgłoszeniu
przyśle odpowiedni obrazek stroju, na którym bazował swój pomysł podczas tworzenia kostiumu.
§9
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna powyżej 14. roku życia (u osób do
18. roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego), mająca miejsce zamieszkania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora i
pracownicy partnerów współorganizujących Konkurs.
§10
Osoba fizyczna, która spełnia wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz
poprawnie zgłosi swój udział w Konkursie, zwana będzie w dalszej treści Regulaminu Uczestnikiem.
§ 11
Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie
nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów
prawa, netykiety lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia
Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet
w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu.
§12
W przypadku podejmowania przez Uczestników lub inne osoby działań sprzecznych z Regulaminem
lub działań zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie,
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego Uczestnika z udziału
w Konkursie. Powyższe postanowienie nie narusza uprawnień Uczestników przewidzianych w
bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
§13
Od momentu uzyskania prawa do Nagrody Uczestnik staje się Zwycięzcą Konkursu.
§14
Tekst Regulaminu Konkursu będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na wydarzeniu.

KOMISJA KONKURSU
§ 15
Organizator powołuje Komisję Konkursową. Komisja nadzoruje przebieg Konkursu jak również dba o
przestrzeganie zasad Regulaminu oraz rozstrzyga wszelkie spory.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
§16
W Konkursie może wziąć udział każdy Uczestnik Wydarzenia, który najpóźniej do 10 lutego 2020 r.
wypełni i nadeśle drogą elektroniczną odpowiedni formularz zgłoszeniowy który dostępny będzie w
linku na Wydarzeniu.
§17
O zakwalifikowaniu się do konkursu Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.
§18
Rejestracja na Konkurs nie oznacza rezerwacji biletu wstępu na Wydarzenie i nie uprawnia do
wejścia na jego teren z zastrzeżeniem §24 i §25.
§19
Organizator może odesłać Zgłoszenie do Uczestnika, celem jego uzupełnienia lub poprawienia, z
wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających zmian. Poprawki muszą zostać naniesione przez
Uczestnika w ciągu 4 dni od daty ich wskazania przez Organizatora.
§20
Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletu dokumentów wymienionych w §17, jest
podstawą do odrzucenia zgłoszenia.
§21
Organizator dopuszcza do konkursu stroje, które były prezentowane w innych konkursach.
§22
Uczestnik Konkursu zobowiązuje się jak najszybciej poinformować Organizatora o rezygnacji z
uczestnictwa w Konkursie, jeśli zajdzie taka konieczność.

ZASADY KONKURSU
§23
Finał Konkursu prowadzony będzie przez konferansjera wybranego przez Organizatora.
§24
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Konkurs może zostać odwołany.
§25
Każdy Uczestnik Finału Konkursu wykonuje na scenie pokaz prezentacyjny, po wygłoszeniu
zapowiedzi przez konferansjera. Prezentacja może trwać maksymalnie 1:00 minutę i jest warunkiem
wzięcia udziału w Finale Konkursu.
§26
Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się wobec innych Uczestników
Konkursu, widzów i gości Wydarzenia oraz Organizatora. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do
zachowania na scenie. Zabronione jest rzucanie ze sceny przedmiotów w kierunku jury lub publiki.
§27
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania występu Uczestnika i jego usunięcia ze sceny,
jeśli jego zachowanie będzie naruszało prawa innych osób bądź znacząco odbiegało od ogólnie
przyjętych norm zachowania. Jest to jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika z Finału Konkursu.

SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I PODANIE WYNIKÓW
§28
Nagrody zostaną przyznane na podstawie jawnej decyzji Komisji Konkursowej, której skład zostanie
ogłoszony przed rozpoczęciem Konkursu.
§29:
Komisja Konkursowa wybiera 2 zwycięzców:
1.) 1 Zwycięzcę w kategorii Cosplay, a pod uwagę będą brane poniższe kryteria:
1. jakość i staranność wykończenia wykonanego stroju,
2. trudność techniczna wykonania stroju,
3. uzupełnienie stroju charakteryzacją, makijażem, elementami efektów specjalnych lub innymi
środkami uatrakcyjniającym strój,
4. zgodność stroju z odgrywaną postacią lub oryginalność i pomysłowość interpretacji stroju
odgrywanej postaci,
2.) 1 Zwycięzcę w kategorii Postapo / Horror, a pod uwagę będą brane poniższe kryteria:
1. uzupełnienie stroju charakteryzacją, makijażem, elementami efektów specjalnych lub innymi
środkami uatrakcyjniającym strój,
2. występ sceniczny w ramach prezentacji stroju na scenie w trakcie Konkursu, w tym umiejętności
aktorskie, synchronizacja pokazu z przesłanym podkładem muzycznym, umiejętne
zagospodarowanie sceny i scenariusz prezentacji,
3. zgodność występu z charakterem i wizją odgrywanej postaci.
§30
Uczestnik, który na konkursie zaprezentuje strój inny niż zadeklarowany
w zgłoszeniu nie zostanie oceniony przez jury.

PRAWA AUTORSKIE
§31
Zgłaszając się do udziału w Konkursie, uczestnik oświadcza, iż:
1. Wykorzystywany strój wykonał własnoręcznie z dostępnych mu materiałów.
2. Przedstawiana prezentacja nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych
oraz autorskich.
3. Wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe.
§32
Uczestnik przystępując do Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego
wizerunku przez Organizatora w ramach sesji fotograficznych zdjęć i nagrań wideo, wykonanych
podczas występów scenicznych i poza nimi w trakcie Wydarzenia. W tym celu Uczestnik podpisze
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku i dołączy ją do Zgłoszenia konkursowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§33
Uczestnikowi nagrodzonemu w Konkursie oprócz Nagród przewidzianych Regulaminem nie
przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
§34
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem
nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika.
§35
Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą
odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne
opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
§36
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
§37
Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego
Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada jedynie niniejszy
Regulamin w całej swojej treści.
§38
Uczestnik przystępujący do Konkursu akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz
jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
§39
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zagubione rzeczy podczas imprezy oraz wypadki.
§540
Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.